Nodau
Aims

 • Ceisi o sicrhau bod pob unigolyn yn cael cwricwlwm cytbwys, eang a gwahaniaethol.
  Ensure that every individual has a varied, balanced and differentiated curriculum.
 • Darparu addysgu ystyrlon a pherthnasol i brofiad y disgyblion o fewn eu cymunedau.
  Provide meaningful relevant teaching in accordance with the pupils within their communities.
 • Datblygu gwerthoedd personol a chymdeithasol y disgyblion.
  Develop pupils' personal and social values.
 • Meithrin meddwl bywiog ac ymchwilgar yn y disgybl fel ei fod yn medru rhesymu, damcaniaethu a mynegi barn.
  Nurture pupil imagination and curiosity ensuring that they are able to reason, theorise and express an opinion.
 • Sicrhau fod prif egwyddorion y Cwricwlwm Cenedlaethol - ehanger a chydbwysedd, dilyniant a pharhad, perthnasedd a gwahaniaethu'n cael eu gweithredu wrth gyflwyn o'r Gymraeg.
  Ensure that the chief principles of the National Curriculum - depth, balance, progression and continuity and differentiation are undertaken through the teaching of Welsh.
 • Meithrin agwedd gadarnhaol at y Gymraeg drwy gynnig profiadau diddorol a pherthnasol a fydd yn symbyliad tuag at greu datblygiad llawn yn y Gymraeg.
  Nurture a positive attitude towards Welsh by offering relevant and interesting experiences which will act as a springboard to create full development in Welsh.
 • Ennyn balchder y disgyblion yn eu treftadaeth a pharch tuag at rai eraill.
  Ignite pupil pride regarding their heritage and to show respect towards others.

 


Amcanion
Objectives

 • Cyfaethogi adnoddau ieithyddol y disgyblion drwy gymhwysedd cynyddol yn y sgiliau siarad, gwylio a gwrando, darllen ac ysgrifennu.
  Enrich the linguistic ability of the pupils by increasing their competence with regards to talking skills, watching and listening and reading and writing.
 • Datblygu'r sgil lafar er mwyn ennill hyder i ddefnyddio'r Gymraeg.
  Develop spoken Welsh in order for pupils to gain in confidence when using Welsh.
 • Hybu darllen er mwyn canfod gwybodaeth, er mwyn pleser fel bod gwell deall ar y byd a'r gymdeithas fodern gan y disgyblion.
  Encourage reading in order to find specific information, reading for pleasure so that pupils have a better understanding of modern society.
 • Meithrin sgiliau ysgrifennu mewn cyd-destun gwahanol a'r angen am iaith briodol.
  Nurture writing skills in various contexts and correct style of writing as necessary.
 • Paratoi'r disgyblion at arholiad allanol ac asesiadau parhaus.
  Prepare pupils for an external examination and continuous assessments.
 • Ystyried materion traws-gwricwlaidd megis TGCh, cyfle cyfartal, addysg iechyd ag ati
  Consider cross-curricular issues such as IT, equal opportunities, health education and so on.