Hoffwn gyflwyno fy hun fel Cydlynydd ADY - Darpariaeth Disgyblion a Rhieni a leolir yng Nghanolfan Rheidol, Aberystwyth. Prif bwrpas fy rôl yw cefnogi rhieni/gofalwyr disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol trwy ddarparu gwybodaeth neu gyfarfod â nhw i ddelio ag unrhyw bryderon sydd ganddynt. Gellir cysylltu â mi trwy e-bost neu dros y ffôn fel y manylir isod a gellir trefnu cyfarfodydd mewn lleoliad cyfleus.

 Mae’r Awdurdod Lleol hefyd yn cynnig gwasanaeth galw heibio i rieni a dwi wedi trefnu’r sesiynau canlynol sydd ar hyn o bryd yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Rheidol rhwng 10 a 12 y bore –

6 Mawrth
3 Ebrill
1 Mai
5 Mehefin
3 Orffennaf.

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech hysbysu fy rôl i rieni/gofalwyr a rhannu fy manylion cyswllt ynghyd â'n gwasanaeth galw heibio. Os hoffech drafod fy rôl a sut fedraf fod o gymorth mae ‘na chroeso i chi gysylltu.

I would like to introduce myself as the ALN Pupil and Family Support Co-ordinator based at Canolfan Rheidol, Aberystwyth. The main purpose of my role is to support parents/carers of pupils with additional learning needs by providing information or meeting with them to deal with any concerns they may have.  I can be contacted by email or telephone as detailed below and meetings can be arranged at a mutually convenient location.  

 The Local Authority also offers a parent drop in service and I have arranged the following sessions which are presently being held at Canolfan Rheidol between 10 and 12 in the morning –

 6 March
3 April
1 May
5 June
3 July.

I would be grateful if you could advise parents/carers of my role and my contact details along with our parent drop in service. Should you also wish to discuss my role and how I can be of help please feel free to contact.

    

Delor Harvey

Cydlynydd ADY - Darpariaeth Disgyblion a Rhieni/ALN Pupil and Family Support Co-ordinator
Gwasanaethau Dysgu/Learning Services
Ffon/Tel: 01545 570881
E-bost/Email: delor.harvey@ceredigion.gov.uk